Certyfikat jakości Master Metodyki

Certyfikat jakości Master Metodyki to wyróżnienie i promocja przedszkoli, które są wzorem dobrych praktyk, a swoją jakość i nowatorskie rozwiązania budują na zasadach metodyki wychowania przedszkolnego.

KROK PO KROKU

Regulamin

Zapoznanie i akceptacja regulaminu

Rejestracja

Rejestracja – poprzez formularz zgłoszenia

Szkolenie

Udział wszystkich nauczycieli placówki w szkoleniu pt. „Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego” – 8 godzin dydaktycznych - w szkoleniu otwartym organizowanym przez CDN Esperte w półroczu, w którym następuje zgłoszenie lub w formie szkolenia rady pedagogicznej - termin ustalany indywidualnie z placówką.

Plan szkolenia

 • Uwagi o realizacji funkcji opiekuńczej, wychowawczej i kształcącej przez nauczyciela
 • Organizacja Sali przedszkolnej - uwagi metodyczne
 • Ramowy rozkład dnia - uwagi o realizacji form organizacyjnych (zabawa, ćwiczenia poranne, spacery, wycieczki, zajęcia kierowane, inne)
 • Metody wychowania przedszkolnego, aktywizowanie dzieci przez nauczycieli
 • Rodzaje zajęć dydaktycznych
 • Zajęcie dydaktyczne – formułowanie tematu, cele operacyjne, struktura i przebieg zajęcia
 • Wskazówki metodyczne do różnych typów zajęć
 • Planowanie pracy przez nauczyciela z wykorzystaniem programu wychowania przedszkolnego – siatka zajęć, wzór planu pracy
 • Pięć zasad pracy pedagogicznej w przedszkolu
 • Obserwacje pedagogiczne a indywidualizacja oddziaływań, analiza gotowości szkolnej
 • Zapisy w dzienniku

Audyt zdalny

Wypełnienie załączonego arkusza Audyt wewnętrzny.doc

Warunkiem zaliczenia audytu jest udzielenie pozytywnych odpowiedzi we wszystkich rubrykach II-VII arkusza i zgodność tych odpowiedzi z zaleceniami udzielonymi podczas szkolenia (za wyjątkiem nowatorstwa, które nie jest warunkiem uzyskania certyfikatu). W przypadku nie zaliczenia audytu, istnieje możliwość jego ponownego przejścia w terminie 1 miesiąca (bezpłatnie).

Wizyta eksperta w przedszkolu

Analiza dokumentacji wg arkusza (do pobrania) i obserwacja 1 zajęcia w przedszkolu – termin ustalany jest indywidualnie z placówką. Warunkiem zaliczenia wizyty jest zgodność faktów zaobserwowanych (analiza dokumentów, obserwacja placówki oraz jednego zajęcia dydaktycznego) z informacjami udzielonymi podczas audytu, a także poprawność organizacji pracy przedszkola oraz dokumentacji z zaleceniami udzielonymi podczas szkolenia.br/p W przypadku nie zaliczenia wizyty, placówka wraz z ekspertem opracowuje na spotkaniu plan naprawczy i umawia się na kolejną wizytę w terminie do 3 miesięcy od daty spotkania (koszt drugiej wizyty taki sam jak pierwszej).

Certyfikat

Po pozytywnym przejściu powyższej procedury następuje nadanie certyfikatu jakości dla przedszkola na 3 lata z możliwością przedłużenia. Warunkiem przedłużenia certyfikatu jest doszkolenie nowych pracowników, którzy nie brali udziału w szkoleniu „Repetytorium z metodyki wychowania przedszkolnego” oraz ponowny audyt wewnętrzny i wizyta eksperta w placówce.

Koszty

Koszt nadania certyfikatu obejmuje: koszt udziału w szkoleniu rady pedagogicznej lub w szkoleniu otwartym wszystkich nauczycieli z placówki oraz koszt 1 wizyty eksperta: 1 600 zł + koszty dojazdu do placówki z Poznania (w przypadku nie zaliczenia 1 wizyty, koszt 2 jest taki sam).

INFORMACJE DODATKOWE

Adresaci: przedszkola publiczne i niepubliczne na terenie całej Polski

Organizatorzy: Centrum Doskonalenia Nauczycieli Esperte w Warszawie oraz Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli MASTERMETODYKA w Środzie Wielkopolskiej